Informacje dotyczące przetwarzania danych w postaci filmów, zdjęć i nagrań dźwiękowych w ramach jazd testowych dla celów badań, rozwoju i testów Daimler Truck AG dotyczących asystentów jazdy, jazdy zautomatyzowanej, funkcji pojazdu i innych usług.

Ochrona danych osobowych jest naszym priorytetem i jest uwzględniana we wszystkich naszych procesach biznesowych. W niniejszej polityce prywatności osoby, których dane dotyczą, znajdą informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych przez Daimler Truck AG w związku z przetwarzaniem danych w postaci filmów, zdjęć i nagrań dźwiękowych w ramach procesów badawczych, rozwojowych i testowych Daimler Truck w zakresie asystentów jazdy, zautomatyzowanej jazdy, funkcji pojazdu i innych usług. Pojęcie „dane osobowe" oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W niniejszej polityce prywatności informujemy osoby, których dane dotyczą rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych oraz o tym, jak postępujemy z danymi w ramach wyżej wymienionych procesów badania, rozwoju i testowania. Ponadto osoby, których dane dotyczą, znajdą tu informację, jakie prawa przysługują im w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Do kogo odnosi się niniejsza polityka prywatności? 
 2. Kto jest administratorem danych osobowych i z kim osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się w sprawie ochrony danych?
 3. Skąd pochodzą dane i jakie dane są przetwarzane?
 4. Do czego wykorzystywane są dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie (podstawa prawna) się to odbywa?
 5. Czy dane są przekazywane osobom trzecim?
 6. Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji?  
 7. Jak długo dane są przechowywane?
 8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, wobec Daimler Truck AG?

Informujemy osoby, których dane dotyczą, o ochronie danych osobowych w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych w postaci filmów, zdjęć i nagrań dźwiękowych z ruchu drogowego oraz - o ile zezwalają na to inne przepisy - z prywatnych terenów zakładów, terenów testowych i innych. Dane są gromadzone przez specjalnie oznaczone pojazdy testowe Daimler Truck AG w celu prowadzenia badań, działań rozwojowych i testów w zakresie systemów asystentów jazdy, zautomatyzowanej jazdy, funkcji pojazdu i innych usług. Przetwarzanie danych ma potencjalny wpływ na każdego, kto znajduje się w pobliżu jednego z oznakowanych pojazdów testowych podczas badania.

Administratorem danych odpowiedzialnym za opisane poniżej przetwarzanie danych (o ile inny podmiot nie został wyraźnie wskazany jako administrator) jest:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Dotyczy: jazdy próbne Truck)

HRB 762884

Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor danych osobowych:

Inspektor ochrony danych osobowych koncernu
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Dotyczy: jazdy próbne Truck)

W ramach wyżej wymienionych procesów badawczych, rozwojowych i testowych oznakowane pojazdy testowe poruszają się w ruchu drogowym oraz - o ile zezwalają na to inne przepisy - po prywatnych terenach zakładów, terenach testowych i innych. Pojazdy są wyposażone w systemy kamer o różnych kierunkach nagrywania, ogniskowych i czujnikach, a w niektórych przypadkach także w zewnętrzne mikrofony i inne systemy czujników. Systemy te rejestrują, przetwarzają i przechowują dane w postaci filmów, zdjęć i nagrań dźwiękowych z otoczenia pojazdu do celów opisanych w sekcji 4 niniejszej polityki prywatności.

Dane te mogą - w zależności od konkretnego przypadku - obejmować również następujące dane osobowe:

 • Twarze, inne cechy charakterystyczne oraz zachowanie i otoczenie uczestników ruchu drogowego i innych osób znajdujących się w pobliżu pojazdów testowych
 • Tablice rejestracyjne, inne cechy i otoczenie pojazdów oraz inne przedmioty znajdujące się w pobliżu pojazdów testowych
 • Informacje akustyczne z otoczenia pojazdów testowych
 • Dodatkowe dane z innych systemów czujników (np. Radar, LIDAR), jak również położenie wg GPS i znacznik czasu pozyskania danych.

Celem przedmiotowego przetwarzania danych są badania, rozwój i testy w zakresie asystentów jazdy, jazdy zautomatyzowanej, funkcji pojazdu i innych usług oraz dokumentowanie tych procesów i wypełnianie innych zobowiązań.

Systemy asystentów jazdy i funkcje pojazdu są już stosowane we współczesnych pojazdach, przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także polepszenia komfortu jazdy. W przyszłych zautomatyzowanych i autonomicznych pojazdach systemy techniczne służące do wykrywania sytuacji na drodze i w otoczeniu oraz odpowiedniej reakcji na nie umożliwią bezpieczne i zgodne z przepisami uczestniczenie pojazdów w ruchu. Inne usługi sprawiają, że środki transportu, ruch drogowy i systemy ruchu drogowego stają się bezpieczniejsze, bardziej wydajne i wygodniejsze.

Badania, rozwój i testowanie takich systemów wymagają ich umieszczenia w pojazdach testowych w rzeczywistych warunkach drogowych i otoczeniu, również na obszarach publicznego ruchu drogowego, w tym pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania nagrań wideo, dźwiękowych i obrazów w trakcie i po zakończeniu testów. Materiały te są wykorzystywane do badań, rozwoju i testowania systemów technicznych służących do postrzegania i klasyfikacji użytkowników dróg, pojazdów, infrastruktury i innych obiektów w kontekście ruchu drogowego i otoczenia.

Osoby, pojazdy, inne obiekty, jak również informacje dźwiękowe są analizowane, klasyfikowane i przetwarzane w ramach przetwarzania danych wyłącznie jako „obiekty" w kontekście sytuacji na drodze i w otoczeniu, np. jako „pieszy na prawym pasie ruchu", „samochód na skrzyżowaniu", „sygnał syreny za pojazdem". Imienna lub inna identyfikacja osób pojawiających się na nagraniach lub przyporządkowanie pojazdów lub przedmiotów na nagraniach do osób zidentyfikowanych w ten sposób nie jest zatem konieczne i nie zostało przewidziane w ramach przetwarzania, a w większości przypadków nie jest również możliwe. Ponieważ jednak wymagane dane surowe składają się z materiału wideo, obrazów i dźwięku, w procesie tym nie można wykluczyć możliwości identyfikacji i rozpoznania osób.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest „ochrona uzasadnionych interesów" zgodnie
z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem Daimler Truck AG jest tutaj prowadzenie badań, działań rozwojowych i testów systemów asystentów jazdy, zautomatyzowanej jazdy, funkcji pojazdu i innych usług.

Nie przeważają nad nimi sprzeczne interesy, podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą, ponieważ imienna lub inna identyfikacja poszczególnych osób, których dane dotyczą, nie jest konieczna, nie została przewidziana, a w większości przypadków nie jest również możliwa. Podejmowane są również środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że gromadzone dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami ochrony danych.

Daimler Truck AG przekazuje dane partnerom, wykonawcom zleceń lub osobom trzecim wyłącznie w określonym celu. Dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo i/ lub nakaz urzędowy lub sądowy, bądź gdy strona trzecia ma w tym uzasadniony interes.

Kategoriami odbiorców, którym dane mogą być ujawnione w ramach przetwarzania są w szczególności:

 • Wewnętrzni i zewnętrzni partnerzy koncernu Daimler Truck AG w ramach procesów badawczo-rozwojowych
 • Dostawcy w ramach procesów badawczo-rozwojowych
 • Inne podmioty przetwarzające dane (w szczególności dostawcy usług IT oraz dostawcy usług w zakresie przetwarzania danych/ analizy danych)

Jeśli dane są przekazywane odbiorcom w krajach trzecich w ramach procesów badawczych, rozwojowych i testowych lub dalszego przetwarzania, odbywa się to tylko wtedy, gdy podjęta została decyzja w sprawie adekwatności ochrony zgodnie z art. 45 RODO, na podstawie odpowiednich gwarancji w rozumieniu art. 46 RODO lub jeśli jest to dozwolone na mocy innych przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO nie ma miejsca.

Dane wideo, obrazy i dźwięki są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji wyżej wymienionych procesów badawczych, rozwojowych i testowych. Jeżeli w poszczególnych przypadkach istnieje wykraczająca poza te ramy podstawa prawna lub dodatkowy uzasadniony interes dla dalszego przechowywania i przetwarzania danych (np. w celu właściwego udokumentowania wyżej wymienionych procesów, ze względu na prawny obowiązek przechowywania danych lub inne wymogi prawne), dane będą przechowywane przez dłuższy okres.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują niżej wymienione prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do korzystania z tych praw i ich ograniczeń w ramach opisanego tu przetwarzania danych należy uwzględnić również odpowiednie uwagi specjalne.

Uwagi specjalne dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą:
Jest to przypadek „przetwarzania, dla którego identyfikacja osoby, której dane dotyczą, nie jest konieczna" na podstawie art. 11 RODO. Poza zebranymi danymi w postaci filmów, obrazów i dźwięku, nie są regularnie przetwarzane żadne dodatkowe dane identyfikacyjne osób, których dane dotyczą.

Realizacja praw osoby, której dane dotyczą, będzie zatem - w zależności od indywidualnego przypadku - często wymagać od osoby, której dane dotyczą, dalszych informacji, w szczególności informacji o MIEJSCU i CZASIE, w którym przetwarzanie mogło jej dotyczyć (tj. informacji o tym, kiedy i gdzie konkretnie osoba ta znajdowała się w pobliżu jednego z pojazdów testowych). Te dodatkowe informacje mogą być niezbędne do ustalenia, czy w przypadku konkretnej osoby zachodzi przetwarzanie danych oraz do skorzystania z praw wymienionych poniżej, takich jak prawo do dostępu, usunięcia itp.

 • Prawo do informacji: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać informacji o tym, czy ich dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli dane są przetwarzane, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji o tych danych, jak również informacji o sposobach ich przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO.
 • Prawo do sprostowania danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać od nas sprostowania ich danych osobowych. W przypadku danych wideo, obrazów i audio prawo to można zazwyczaj zrealizować jedynie poprzez usunięcie.
 • Prawo do usunięcia danych: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zażądać od nas usunięcia ich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoby, których dane dotyczą mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych.
 • Prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, takiego jak organ ochrony danych właściwy dla ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca ewentualnego naruszenia ochrony danych.
 • Prawo do sprzeciwu: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Specjalne uwagi dotyczące ograniczeń praw osób, których dane dotyczą:
Zwracamy uwagę na to, że w kontekście opisanego przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15 RODO (prawo do dostępu), art. 16 RODO (prawo do sprostowania), art. 17 RODO (prawo do usunięcia), art. 18 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania) i art. 21 RODO (prawo do wniesienia sprzeciwu) mogą podlegać dodatkowym ograniczeniom. Wspomniane dodatkowe ograniczenia mają zastosowanie, jeżeli jest prawdopodobne, że wykonanie tych praw w konkretnym przypadku uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniło realizację celów badawczych, a zatem ograniczenie jest konieczne do realizacji celów badawczych. To szczególne ograniczenie i jego warunki wynikają w szczególności z art. 89 RODO w połączeniu z§ 27 BDSG [niemiecka ustawa o ochronie danych], jak również z art. 17 RODO.

Jeżeli są Państwo osobami, których dane dotyczą i chcieliby Państwo dochodzić swoich praw lub uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, prosimy o kontakt:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Dotyczy: jazdy próbne Truck)